Info financiën en donaties

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Inleiding

De Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de regelgeving voor ANBI’s maken wij onderstaande gegevens openbaar.

Naam

Stichting Molen van Sloten en Kuiperijmuseum

RSIN of fiscaal nummer  0086.45.280

Contactgegevens

Akersluis 10
1066 EZ  Amsterdam
Tel. 020-6690412
info@molenvansloten.nl

Doneren met belastingvoordeel

Hoe kunt u meewerken aan het behoud van de Molen?

Voor exploitatie en onderhoud is de Molen voor een groot deel afhankelijk van de steun van bedrijven en particulieren. Heel veel werk wordt verzet door een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Desondanks wordt het steeds moeilijker de financiën rond te krijgen; overheidssubsidies worden niet of nauwelijks meer verleend.

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te steunen:

Vriend van de Molen.

Met uw bijdrage van minimaal € 20.- per jaar geniet u van diverse voordelen, zoals b.v. vrije toegang tot de Molen. De gift (verhoogd met 25% omdat de Stichting een ‘culturele’ ANBI is) kunt u als eenmalige schenking aftrekken van het belastbaar inkomen (er wordt wel rekening gehouden met een drempel).

Periodiek schenken.

Voor particulieren:

Sinds 1 januari 2014 zijn de belastingregels voor periodiek schenken veranderd. Waar men voorheen periodieke schenkingen bij de notaris moest laten vastleggen, kunnen deze nu tot een bedrag van € 1.500.- worden geregeld door middel van een onderhandse overeenkomst.

Voordeel van een periodieke schenking is dat deze in zijn geheel als gift aftrekbaar is van het belastbaar inkomen (geen drempel dus). Bijkomend voordeel is dat onze stichting een zgn. ‘culturele’ ANBI is, wat inhoudt dat het aftrekbare bedrag nog eens met 25% mag worden verhoogd. Voorbeeld: u schenkt ons jaarlijks € 100.-, u mag als gift aftrekken € 125.-. Bij een belastingtarief van 42% betaalt u dus uiteindelijk € 47,50. Wij ontvangen € 100.- waarover wij geen belasting hoeven te betalen en bij ons blijft er niets aan de strijkstok hangen! Elke gift, groot of klein, is welkom en wordt in dank aanvaard. Denkt u ook eens aan de mogelijkheid van schenking uit nalatenschap.

De periodieke schenking is gebonden aan bepaalde voorwaarden:

  • de gift moet in een schriftelijke overeenkomst voor tenminste 5 jaar worden vastgelegd
  • de hoogte van het bedrag is elk jaar gelijk
  • de Stichting mag geen tegenprestatie leveren

Op de site van de belastingdienst vindt u alle voorwaarden nog eens terug.

Bedrijven kunnen donaties van de vennootschapsbelasting aftrekken.

De procedure is vrij eenvoudig:

  1. de Belastingdienst heeft op de website formulieren geplaatst voor een periodieke gift in geld: www.belastingdienst.nl (zoeken ‘periodieke gift in geld’/’overeenkomst periodieke giften’).
  2. print beide formulieren (zowel voor schenker als ontvanger) uit en vul deze zover als mogelijk in.
  3. stuur beide exemplaren van de schenkingsovereenkomst naar ons toe. Wij vullen de ontbrekende gegevens aan, waarna wij uw exemplaar aan u terugzenden. Bewaar dit goed in uw administratie, de belastingdienst kan hiernaar vragen.

Natuurlijk kunnen wij, indien gewenst, de formulieren voor u verzorgen. Neemt u dan contact op met bestuur@molenvansloten.nl.

De periodieke gift is aftrekbaar gedurende de looptijd van de overeenkomst en dient jaarlijks in uw aangifte inkomstenbelasting te worden opgenomen

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Inhoudelijk jaarverslag

Zie jaarverslag 2015

Financiële verantwoording

Balans per 31-12-2016
Onroerend goed 832.947 Eigen vermogen 448.506
Inventaris 2.000 Schuld langlopend 287.506
Liquide middelen 1.890 Reserves 95.430
Debiteuren 5.021 Bankschuld 22.958
Voorraden 8.084 Schuld kortlopend
Voorzieningen
2.831
1.856
    Exploitatie  -/- 9.145
Totaal 849.942 Totaal 849.942

 

Exploitatie 2016
Kantoorkosten 6.412 Erfpacht 16.962
Huisvesting 10.915 Huren 25.288
Financieringskosten 4.763 Entrees 50.560
Verzekering 12.252 Souvenirs 13.468
Onderhoud 12.066 Donaties 21.160
Personeelskosten 53.352 Overige 8.010
Inkoop 4.987    
Afschrijving/reserv. 3.000    
Verkoopkosten 4.873    
Algemene kosten 31.973    
Exploitatie -/- 9.145    
Totaal 135.448 Totaal 135.448